Priyojon, a drama serial, will be aired on Maasranga Television at 8:30pm today. Written by Mamunur Rashid and directed by Shamim Zaman, the play stars Mosharraf Karim, AKM Hasan, Salha Khanam Nadia, Shamim Zaman, Joyraj, Jamil Hossain, Shilpi Sarkar Apu, Saberi Alam, Mashum Bashar, Tariq Anam Khan and others.

27 June, 2021 12:00 AM printer

Priyojon, a drama serial, will be aired on Maasranga Television at 8:30pm today. Written by Mamunur Rashid and directed by Shamim Zaman, the play stars Mosharraf Karim, AKM Hasan, Salha Khanam Nadia, Shamim Zaman, Joyraj, Jamil Hossain, Shilpi Sarkar Apu, Saberi Alam, Mashum Bashar, Tariq Anam Khan and others.


Top